۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
شوراها و كارگروه هاي تخصصي

شورا های دانشکده ه هنر

ردیف

نام شورا

اعضای شورا

1

شورای آموزشی- دانشکده

معاون آموزشی -مدیران گروه ها-مسئول اداره آموزش

2

شورای - پژوهشی دانشکده

معاون پژوهشی -نماینده هر گروه -کارشناس مجلات دانشکده

3

کمیته منتخب دانشکده

رئیس دانشکده -معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده -سه تن از اعضای هیات علمی متخصص در رشته و گرایش تخصصی فرد متقاضی

4

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

رئیس دانشکده -معاون آموزشی دانشکده -نماینده گروه ها

5

کمیته ترفیع و ارتقای دانشکده

رئیس دانشکده- معاونین دانشکده- نماینده گروه ها

6

کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده

رئیس دانشکده -معاونین دانشکده -عضو هیات علمی-کارشناس عملیاتی

7

کمیته زیباسازی و هدایا

معاون اداری مالی دانشگاه-رئیس دانشکده-