۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
پژوهشگران برتر

 پژوهشگران برتر دانشكده هنر آذر ماه 1396
از پژوهشگران برتر دانشكده هنر(خانم دكتر پريسا شاد قزويني - خانم دكتر عفت السادات افضل طوسي - جناب آقاي دكتر ابوالقاسم دادور - سركار خانم هاجر سليمي نمين ) در مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا روز دوشنبه 27 آذر 96 در سالن دكتر توراني دانشگاه تقدير بعمل آمد
 
 پژوهشگران برتر دانشكده هنر آذر ماه 1395
اساتيد دانشكده هنر در هفدهمين مراسم تجليل از پژوهشگران برتر سال 1395 دانشگاه الزهرا(س) رتبه هاي سطح دو و سه را اكتساب نمودند.
سطح دو : پژوهشگران برتر دانشكده
 خانم دكتر اشرف السادات موسوي لر
:سطح سه :پژوهشگران برتر گروه هاي آموزشي
آقاي دكتر بهزاد سليماني –  خانم دكتر معنوي راد –  خانم دكتر زهرا پاكزاد –  خانم دكتر زهرا رهبرنيا –
 خانم حميده آرخي از دانشكده هنر در بخش كاركنان موثر در فرايند هاي پژوهشي لوح تقدير دريافت نمود

پژوهشگران برتر دانشكده هنر آذر ماه 1394
پژوهشگران برتر دانشگاه در سطح يك :
خانم دكتر اشرف السادات موسوي لر - آقاي دكتر ابوالقاسم دادور
پژوهشگر برتر دانشكده در سطح دو :
خانم دكتر عفت السادات افضل طوسي - خانم زهرا رهبر نيا - خانم دكتر معنوي راد
پژوهشگران برتر گروه هاي آموزشي در سطح سه :
خانم دكتر فاطمه كاتب - خانم دكتر مهين سهرابي نصير آبادي خانم دكتر فاطمه هنري مهر - خانم دكتر پاكزاد - خانم دكتر زهرا مسعودي امين - آقاي دكتر داريوش فرد دهكردي
 

 
  پژوهشگران برتر دانشكده هنر آذر ماه 1393
الف : پژوهشگران برتر در سطح دانشكده هنر
خانم دكتر مهين سهرابي -آقاي دكتر ابوالقاسم دادور
ب:پژوهشگران برتر در سطح گروه هاي آموزشي :-خانم ربابه غزالي -خانم دكتر اشرف السادات موسوي لر -خانم دكتر زهرا پاكزاد-خانم دكتر فريده طالبپور-خانم هاجر سليمي نمين -خانم مهناز محمد زاده-خانم دكتر زهرا رهبر نيا -خانم شهزاد صالحي پور
 
 پژوهشگران برتر دانشكده هنرآذر ماه 1392
پژوهشگران معرفي شده به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري " خانم دكتر پريسا شاد قزويني
پژوهشگران منتخب گروه اول دانشگاه " خانم دكتر اشرف السادات موسوي لر"
پژوهشگران منتخب گروه دوم دانشگاه
آقاي دكتر ابوالقاسم دادور- خانم دكتر زهرا مسعودي امين- خانم دكتر عفت السادات افضل طوسي
پژوهشگران منتخب گروه سوم دانشگاه (گروه هنر)
خانم هاجر سليمي نمين- خانم دكتر فاطمه كاتب- خانم دكتر معصومه اميراينانلو- خانم دكتر زهرا رهبرنيا- خانم دكتر ميترا معنوي راد- خانم دكتر پروين شكري سلطان- خانم دكتر مهين سهرابي نصيرآبادي- خانم شهزاد صالحي پور- خانم ربابه غزالي- خانم دكتر فاطمه هنري مهر خانم دكتر زهرا پاكزاد- خانم دكتر فريده طالب پور- خانم فريناز فربود- آقاي دكتر داريوش فرد دهكردي- خانم مهنوش نادري


 
 پژوهشگران برتر دانشكده هنر آذرماه 1391
برگزيده منتخب گروه سوم دانشگاه :
"دكتر ابوالقاسم دادور"
برگزيده منتخب گروه اول دانشكده هنر :
"دكترفريده طالب پور " -دكتر اشرف موسوي لر" -دكتر پريسا شادقزويني"
منتخب گروه دوم دانشكده هنر:
دكترزهرا رهبر نيا " -خانم مهناز محمدزاده ميانجي "- خانم "ربابه غزالي"
منتخبين گروه سوم دانشكده هنر:
"دكتر عفت السادات افضل طوسي" -دكتر منصور حسامي " -دكتر احمد ندايي فرد "-دكترداريوش فرد دهكردي "-دكتر فاطمه كاتب "-دكتر معصومه اينانلو "
و كارشناسان پژوهشگر خانم " مليحه قانع عبادي " و خانم " طيبه رئيسي "


 
 پژوهشگر برتر گروه هنر سال 1390
آقاي دكتر ابوالقاسم دادور عضو محترم هيات علمي گروه پژوهش هنر در "دوازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1390" از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان "پژوهشگر برتر" انتخاب گرديدند. 
 پژوهشگران برتر دانشكده هنر سال 1387
دكتر محمد معمارزاده - دكتر بهزاد سليماني - دكتر علي اصغر فرامرزيان - صديقه پاك بين - دكتر اشرف موسوي لر- دكتر معصومه امير اينانلو
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/28
تعداد بازدید:
1338
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.