۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
بورسيه AUAP-ZU كشور ژاپن
اتحاديه دانشگاه هاي آسيا با همكاري دانشگاه ژنگ ژو كشور چين قصد دارد اولين بورسيه AUAP-ZU در سال تحصيلي 2018 را به 100 داوطب دكتري در رشته هاي پزشكي-رياضي- آمار- فيزيك- شيمي- مهندسي- مديريت و بازرگاني- هنرهاي زيبا و تاريخ معرفي شده به دانشگاه هاي عضو اعطا نمايد.
شرايط اوليه استفاده از اين بورس براي اعضاي اتحاديه:
1- اعضا بايد حق عضويت خود را پرداخت كرده باشند.
2- هر عضو مي تواند يك يا دو داوطلب دكتري را معرفي كند.
شرايط لازم براي استفاده از اين بورس براي داوطلبين:
1- مدرك كارشناسي ارشد
2- معدل بالا
3- پروپوزال 500-450 كلمه اي
4- فرم پيوستي بايد تكميل و آپلود گردد
5- نامه معرفي از AUAP
6- گواهي سلامت جسم
اين بورسيه شامل حق ثبت نام، اقامت و حقوق ماهانه 3000 رنيمني مي باشد و بليت هوايي، بيمه سفر و هزينه هاي شخصي را در بر نمي گيرد. لازم به ذكر است فرم درخواست به همراه نامه تاييد و معرفي مسئول مربوطه بايستي تا قبل از 31ژانويه (11 بهمن ماه) به دبيرخانه اتحاديه ارسال گردد. دبيرخانه پس از بررسي، داوطلبين را انتخاب و در بازه هاي زماني 20 فوريه- 1/12/96- و يا 30 سپتامبر-8/7/97- اطلاع رساني خواهد نمود. سپس دانشگاه ميزبان با پذيرفته شدگان به صورت مستقيم جهت انجام امور كنسولي و ويزا و دعوتنامه رسمي مكاتبه خواهد كرد. سال تحصيلي از اوايل مارچ 2018- اسفند 96- لغايت نوامبر 2018- آبان 97- مي باشد.
براي اطلاعات بيشتر با دبير اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي آسيا تماس بگيريد:
Auapannouncement3@gmail.com
www.e-auap.org

郑州大学校长奖学金申请表

APPLICATION FORM

ZHENGZHOU UNIVERSITY PRESIDENT SCHOLARSHIP

请申请人认真阅读本表第四页的填表说明。请用中文或英文填写此表格。请用电脑打印或用蓝色或黑色钢笔认真书写表格内容。请在所选项框内划‘X’表示。不按规定填写的表格将视作无效。

Please read carefully the important notes on the last page before filling out the form. Please complete the form in Chinese or English. If the form is not filled in on PC, please write legibly in black or blue ink. Please indicate withXin the blank chosen. Any forms that do not follow the notes will be invalid.

 
 

照片

Photo


1. 申请人情况/Personal Information:

护照用名/Passport Name:

/Family Name: ___________________________________________________

/Given Name: ____________________________________________________

国籍/Nationality: ________________ 护照号码/Passport No.: __________________

出生日期/Date of Birth: /Year_______/Month_______/Day_______

出生地点/Place of Birth: 国家/Country:_____________ 城市/City:_____________

/Male:□ /Female:□ 已婚/Married:□ 未婚/Single:□ 其它/Other:□

母语/Native Language:_______________________

宗教/Religion:______________________________________

当前联系地址/Present Address:____________________________________________

电话/Tel: _________________传真/Fax: _______________E-mail: ____________________

永久通信地址/Permanent Address: ___________________________________________

2. 受教育情况/Education Background:


学校

Institutions

在校时间

Years Attended

(from/to)

主修专业

Fields of Study

毕业证书及学位证书

Certificates Obtained or To Obtain


___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

3. 工作经历/Employment Record:


工作单位

Employer

起止时间

Time (from/to)

从事工作

Work Engaged

职务及职称

Posts Held


___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

4. 语言能力/Language Proficiency:

a).汉语/Chinese: 很好/Excellent:□ /Good:□ 较好/Fair:□ /Poor:□ 不会/None:□

HSK 考试等级或其他类型汉语考试成绩/ Level of HSK test or other certificates which can show your Chinese level:______________________________________________________________________________

b).英语/English: 很好/Excellent:□ /Good:□ 较好/Fair:□ /Poor:□ 不会/None:□

我的英语水平可以用英语学习/I can be taught in English: /Yes /No

c).其他语言/Other Languages:__________________________________________________________________

5. 来华学习计划/Proposed Study in China

       
 

申请来华学习类别/Level of Study in China

 

博士研究生/Doctoral Degree Student:□

 


a).

b).申请来华学习专业或研究专题/Subject or Field of Study in China:___________________________________

c).申请专业学习时间/Duration of the Major Study:

/From:年/Year_________/Month ________ /To:年/Year_________/Month _________

6. 拟在华学习或研究的详细内容(可另附纸)/ Please Describe the Details of your Study or Research Plan in China (an extra paper can be attached if this space is not enough):

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7. 曾发表的主要学术论文、著作及作品/Academic Papers, Writing & Art Works Published:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. 推荐您申请郑州大学校长奖学金的机构或个人/Please Specify the Organization or Person Recommending you for this Scholarship: ______________________________________________________

9. 申请人在华事务联系人或机构/The Guarantor Charging Your Case in China:

名称/Name:_______________________________ 电话/Tel:_________________ 传真/Fax:_________________

地址/Address:_________________________________________________________________________________

10. 申请人是否曾在华学习或任职/Have you ever Studied or Worked in China?

/Yes: 学习或任职单位/Institution or Employer: _________________________________________________

在华时间/Time in China: /From:/Year_____/Month _____/To:/Year_____/Month ____

/No:

11. 申请人亲属情况/Family Members of the Applicants:

Name Age Employment

配偶/Spouse: __________________________ ______________ _____________________________

父亲/Father : __________________________ ______________ _____________________________

母亲/Mother: __________________________ ______________ _____________________________

﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡

w 所附材料情况(请在所附附件前划‘X’标明/Materials Attached (Please Indicate with Xin the Bracket.):

两封推荐信/Two Letters of Recommendation.

本人最后学历成绩单复印件(须公证)/Transcripts of the Most Advanced Studies (Notarized Photocopy).

本人最后学历证书复印件(须公证)/Diploma of the Most Advanced Studies (Notarized Photocopy)

高中/High School 学士/Bachelor 硕士/Master 博士/Doctor 其它/Others

外国人体格检查记录(复印件)/ Foreigner Physical Examination Form (Photocopy).

来华学习计划/ Study Plan in China.

所发表的文章等/ Articles or Papers Written or Published.

□其它附件(请列出)/Other Attachments (List Needed)__________________________________________________________

注:每份申请材料最多不超过20页,请全部使用A4纸。

Each set of the complete materials should not exceed 20 pages. Please use DIN A4.

无论申请人是否被录取,上述申请材料恕不退还。

Whether the candidates are accepted or not, all the application materials will not be returned.

w 申请人保证/I Hereby Affirm That:

1. 申请表中所填写的内容和提供的材料真实无误;

All information and materials given in this form are true and correct.

2. 在华期间,遵守中国的法律、法规,不从事任何危害中国社会秩序的、与本人来华学习身份不符合的活动;

During my stay in China, I shall abide by the laws and decrees of the Chinese government, and will not participate in any activities in China which are deemed to be adverse to the social order of China and are inappropriate to the capacity as a student.

3. 来华后服从学校安排,不得无故要求变更学校和所学专业;

I will agree to the arrangements of my institution and specialty of study in Beijing made by the University, and will not apply for any changes in these two fields without valid reasons.

4. 在学期间,遵守学校的校纪、校规,全力投入学习和研究工作。尊重学校的教学安排;

During my study in China, I shall abide the rules and regulations of the host university, and concentrate on my studies and researches, and follow the teaching programs arranged by the university.

5. 按规定期限修完学业,按期回国,不无故在华滞留;

I shall return to my home country as soon as I complete my scheduled program in China, and will not extend my stay without valid reasons.

6. 如违反上述保证而受到中国法律、法规或校纪、校规的惩处,我愿意接受中止或取消奖学金及其它相应的处罚。

If I am judged by the Chinese laws and decrees and the rules and regulations of the university as having violated any of the above, I will not lodge any appeal against the decision , or withdrawing my scholarship, or other penalties.

申请人签字/Signature of the Applicant:____________________________ 日期/Date:___________

(无此签名,申请无效/The application is invalid without the applicant’s signature


填表说明(每一项数字与申请表中每一项序号相对应):

GUIDELINES FOR FILLING IN THIS FORM (NUMBERS REFERRING TO THE VARIOUS BLOCKS):

1. 本项所有内容申请人必须如实填写。

Personal information about the applicant must be filled in truly and correctly.

2. 请列出申请人已经完成或即将完成的各级教育,包括中学、职业教育及高等教育各项。请随材料附上经公证的最高级教育的学历证明、毕业证书或学位证书的原件复印件和英文翻译件。

Please provide the following information for all completed secondary, vocational, technical, undergraduate or post graduate training and qualifications. Any incomplete courses should also be listed. One notarized copy of your official transcripts certificates and notarized copies of English translations of your highest education must be included with each application form.

3. 请列出申请人曾经从事和现在从事的工作。

Please clarify your work experiences and you current post.

4. 本项将表明申请人的语言情况,对申请人来华后的课程安排及授课语言非常重要。请随材料附上有关证明材料。

Please state your knowledge of languages, especially Chinese and English. If you have passed a language test, please include a copy of the results in your application materials. This is very important because it will decide your teaching language in China.

5. 请申请人按本项提示选择来华后的学习计划,学校有权作相应调整。

The applicant will choose the detailed information concerning his study in Beijing according to the clues given in this cell. The institution is entitled to make any necessary adjustment according to the applicant’s preferences.

a. 请选择你申请来华学习的类别。

Please choose what level of study you want to be engaged in China.

b.请详细写出你申请来华学习的专业或从事研究的专题。

Please specify your subject or field of study in China.

c.请标明你所申请的来华学习时间。

Duration of the major study applied in China.

d. 由于中国高校的主要授课语言为汉语,所以来华后的汉语补习非常重要。请在该项标明你是否需要汉语补习及所希望的汉语补习时间。

Since the teaching language of Chinese universities is Chinese, it’s very important for you to tell us in this cell whether you need elementary Chinese study prior to your major study or not. If “Yes”, please indicate the duration of the Chinese study (not included in the length of major study).

6. 请认真填写此项,它对于学校确定申请人的学习专业及授课教师非常重要。请说明你从事研究的题目或基本内容,亦可以列出你希望的一些课程。可另附纸。

Please illustrate the subject of your research or the main content of your study, you can also give some courses you want to attend in China. It is crucial for the university to decide your major and arrange the professor for you.

7. 请列出申请人曾经发表的或曾写过的论文、著作、作品。

Please list here your academic papers, writing and artwork published or written, if any.

8. 你的推荐人和推荐机构。

The person or organization that recommend you for this scholarship.

9. 在华联系人或联系机构,关于申请人在华的有关事务,我们将与其联系。

The guarantors charging your case in China, we will contact them for your case when necessary.

10. 如果你曾在中国学习或工作过,请告知你在华的学习院校或工作单位。

If you had ever been to China for study or work, please specify your institution, employer and time in China

11. 申请人亲属的基本情况。

General information about the applicant’s family members.

郑州大学校长奖学金申请表

APPLICATION FORM

ZHENGZHOU UNIVERSITY PRESIDENT SCHOLARSHIP

请申请人认真阅读本表第四页的填表说明。请用中文或英文填写此表格。请用电脑打印或用蓝色或黑色钢笔认真书写表格内容。请在所选项框内划‘X’表示。不按规定填写的表格将视作无效。

Please read carefully the important notes on the last page before filling out the form. Please complete the form in Chinese or English. If the form is not filled in on PC, please write legibly in black or blue ink. Please indicate withXin the blank chosen. Any forms that do not follow the notes will be invalid.

 
 

照片

Photo


1. 申请人情况/Personal Information:

护照用名/Passport Name:

/Family Name: ___________________________________________________

/Given Name: ____________________________________________________

国籍/Nationality: ________________ 护照号码/Passport No.: __________________

出生日期/Date of Birth: /Year_______/Month_______/Day_______

出生地点/Place of Birth: 国家/Country:_____________ 城市/City:_____________

/Male:□ /Female:□ 已婚/Married:□ 未婚/Single:□ 其它/Other:□

母语/Native Language:_______________________

宗教/Religion:______________________________________

当前联系地址/Present Address:____________________________________________

电话/Tel: _________________传真/Fax: _______________E-mail: ____________________

永久通信地址/Permanent Address: ___________________________________________

2. 受教育情况/Education Background:


学校

Institutions

在校时间

Years Attended

(from/to)

主修专业

Fields of Study

毕业证书及学位证书

Certificates Obtained or To Obtain


___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

3. 工作经历/Employment Record:


工作单位

Employer

起止时间

Time (from/to)

从事工作

Work Engaged

职务及职称

Posts Held


___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

___________________ _____________________ _____________________ ______________________

4. 语言能力/Language Proficiency:

a).汉语/Chinese: 很好/Excellent:□ /Good:□ 较好/Fair:□ /Poor:□ 不会/None:□

HSK 考试等级或其他类型汉语考试成绩/ Level of HSK test or other certificates which can show your Chinese level:______________________________________________________________________________

b).英语/English: 很好/Excellent:□ /Good:□ 较好/Fair:□ /Poor:□ 不会/None:□

我的英语水平可以用英语学习/I can be taught in English: /Yes /No

c).其他语言/Other Languages:__________________________________________________________________

5. 来华学习计划/Proposed Study in China

       
 

申请来华学习类别/Level of Study in China

 

博士研究生/Doctoral Degree Student:□

 


a).

b).申请来华学习专业或研究专题/Subject or Field of Study in China:___________________________________

c).申请专业学习时间/Duration of the Major Study:

/From:年/Year_________/Month ________ /To:年/Year_________/Month _________

6. 拟在华学习或研究的详细内容(可另附纸)/ Please Describe the Details of your Study or Research Plan in China (an extra paper can be attached if this space is not enough):

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7. 曾发表的主要学术论文、著作及作品/Academic Papers, Writing & Art Works Published:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. 推荐您申请郑州大学校长奖学金的机构或个人/Please Specify the Organization or Person Recommending you for this Scholarship: ______________________________________________________

9. 申请人在华事务联系人或机构/The Guarantor Charging Your Case in China:

名称/Name:_______________________________ 电话/Tel:_________________ 传真/Fax:_________________

地址/Address:_________________________________________________________________________________

10. 申请人是否曾在华学习或任职/Have you ever Studied or Worked in China?

/Yes: 学习或任职单位/Institution or Employer: _________________________________________________

在华时间/Time in China: /From:/Year_____/Month _____/To:/Year_____/Month ____

/No:

11. 申请人亲属情况/Family Members of the Applicants:

Name Age Employment

配偶/Spouse: __________________________ ______________ _____________________________

父亲/Father : __________________________ ______________ _____________________________

母亲/Mother: __________________________ ______________ _____________________________

﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ ﹡

w 所附材料情况(请在所附附件前划‘X’标明/Materials Attached (Please Indicate with Xin the Bracket.):

两封推荐信/Two Letters of Recommendation.

本人最后学历成绩单复印件(须公证)/Transcripts of the Most Advanced Studies (Notarized Photocopy).

本人最后学历证书复印件(须公证)/Diploma of the Most Advanced Studies (Notarized Photocopy)

高中/High School 学士/Bachelor 硕士/Master 博士/Doctor 其它/Others

外国人体格检查记录(复印件)/ Foreigner Physical Examination Form (Photocopy).

来华学习计划/ Study Plan in China.

所发表的文章等/ Articles or Papers Written or Published.

□其它附件(请列出)/Other Attachments (List Needed)__________________________________________________________

注:每份申请材料最多不超过20页,请全部使用A4纸。

Each set of the complete materials should not exceed 20 pages. Please use DIN A4.

无论申请人是否被录取,上述申请材料恕不退还。

Whether the candidates are accepted or not, all the application materials will not be returned.

w 申请人保证/I Hereby Affirm That:

1. 申请表中所填写的内容和提供的材料真实无误;

All information and materials given in this form are true and correct.

2. 在华期间,遵守中国的法律、法规,不从事任何危害中国社会秩序的、与本人来华学习身份不符合的活动;

During my stay in China, I shall abide by the laws and decrees of the Chinese government, and will not participate in any activities in China which are deemed to be adverse to the social order of China and are inappropriate to the capacity as a student.

3. 来华后服从学校安排,不得无故要求变更学校和所学专业;

I will agree to the arrangements of my institution and specialty of study in Beijing made by the University, and will not apply for any changes in these two fields without valid reasons.

4. 在学期间,遵守学校的校纪、校规,全力投入学习和研究工作。尊重学校的教学安排;

During my study in China, I shall abide the rules and regulations of the host university, and concentrate on my studies and researches, and follow the teaching programs arranged by the university.

5. 按规定期限修完学业,按期回国,不无故在华滞留;

I shall return to my home country as soon as I complete my scheduled program in China, and will not extend my stay without valid reasons.

6. 如违反上述保证而受到中国法律、法规或校纪、校规的惩处,我愿意接受中止或取消奖学金及其它相应的处罚。

If I am judged by the Chinese laws and decrees and the rules and regulations of the university as having violated any of the above, I will not lodge any appeal against the decision , or withdrawing my scholarship, or other penalties.

申请人签字/Signature of the Applicant:____________________________ 日期/Date:___________

(无此签名,申请无效/The application is invalid without the applicant’s signature


填表说明(每一项数字与申请表中每一项序号相对应):

GUIDELINES FOR FILLING IN THIS FORM (NUMBERS REFERRING TO THE VARIOUS BLOCKS):

1. 本项所有内容申请人必须如实填写。

Personal information about the applicant must be filled in truly and correctly.

2. 请列出申请人已经完成或即将完成的各级教育,包括中学、职业教育及高等教育各项。请随材料附上经公证的最高级教育的学历证明、毕业证书或学位证书的原件复印件和英文翻译件。

Please provide the following information for all completed secondary, vocational, technical, undergraduate or post graduate training and qualifications. Any incomplete courses should also be listed. One notarized copy of your official transcripts certificates and notarized copies of English translations of your highest education must be included with each application form.

3. 请列出申请人曾经从事和现在从事的工作。

Please clarify your work experiences and you current post.

4. 本项将表明申请人的语言情况,对申请人来华后的课程安排及授课语言非常重要。请随材料附上有关证明材料。

Please state your knowledge of languages, especially Chinese and English. If you have passed a language test, please include a copy of the results in your application materials. This is very important because it will decide your teaching language in China.

5. 请申请人按本项提示选择来华后的学习计划,学校有权作相应调整。

The applicant will choose the detailed information concerning his study in Beijing according to the clues given in this cell. The institution is entitled to make any necessary adjustment according to the applicant’s preferences.

a. 请选择你申请来华学习的类别。

Please choose what level of study you want to be engaged in China.

b.请详细写出你申请来华学习的专业或从事研究的专题。

Please specify your subject or field of study in China.

c.请标明你所申请的来华学习时间。

Duration of the major study applied in China.

d. 由于中国高校的主要授课语言为汉语,所以来华后的汉语补习非常重要。请在该项标明你是否需要汉语补习及所希望的汉语补习时间。

Since the teaching language of Chinese universities is Chinese, it’s very important for you to tell us in this cell whether you need elementary Chinese study prior to your major study or not. If “Yes”, please indicate the duration of the Chinese study (not included in the length of major study).

6. 请认真填写此项,它对于学校确定申请人的学习专业及授课教师非常重要。请说明你从事研究的题目或基本内容,亦可以列出你希望的一些课程。可另附纸。

Please illustrate the subject of your research or the main content of your study, you can also give some courses you want to attend in China. It is crucial for the university to decide your major and arrange the professor for you.

7. 请列出申请人曾经发表的或曾写过的论文、著作、作品。

Please list here your academic papers, writing and artwork published or written, if any.

8. 你的推荐人和推荐机构。

The person or organization that recommend you for this scholarship.

9. 在华联系人或联系机构,关于申请人在华的有关事务,我们将与其联系。

The guarantors charging your case in China, we will contact them for your case when necessary.

10. 如果你曾在中国学习或工作过,请告知你在华的学习院校或工作单位。

If you had ever been to China for study or work, please specify your institution, employer and time in China

11. 申请人亲属的基本情况。

General information about the applicant’s family members.

تاریخ به روزرسانی:
1396/10/25
تعداد بازدید:
409
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.