۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
معرفی واحدهای اداری دانشکده
سئوال:
مسولیت امور اداری وآموزشی دانشکده طبق جدول زیر با شماره های تماس در دسترس می باشد.
پاسخ:


راهنمای کالبدی دانشکده هنر

1

حوزه ریاست

واقع درساختمان اداری دانشکده هنر

رئیس دانشکده هنر " دکتر فاطمه کاتب "

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده هنر " دکترفریده طالبپور "

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده هنر " دکتر عفت السادات افضل طوسی "

 مدیر نگارخانه دانشکده هنر : دکتر بهزاد سلیمانی " 85692392

مسئول روابط عمومی دانشکده هنر " امینه ولی پور " تلفن : 85692569

مسول دفتر دانشکده هنر " نسرین ستاری " 85692525

تلفن دانشکده هنر : 88035801 –فکس : 88041241

دفتر گروه های آموزشی

واقع در ساختمان اداری دانشکده هنر

گروه ارتباط تصویری / مدیر گروه : " فرشته دیانت  " /تلفن : 85692747

گروه پژوهش هنر / مدیر گروه : " دکتراشرف السادات موسوی لر " / تلفن : 85692503

گروه صنایع دستی / مدیر گروه :" نیکو شجاع نوری / تلفن : 85692509

گروه طراحی صنعتی / مدیر گروه : " مرضیه اله دادی / تلفن : 85692749

گروه نقاشی و کتابت و نگارگری / مدیر گروه : " دکترداریوش فرد دهکردی" / تلفن : 85692513

2

اداره آموزش

ساختمان اداری دانشکده هنر

مسول اداره آموزش دانشکده هنر و کارشناس آموزش دکترای پژوهش هنر/ ملیحه قانع عبادی / 85692519

کارشناس آموزش رشته ارتباط تصویری مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: " فرناز موذن" - تلفن : 85692517

کارشناس آموزش رشته پژوهش هنر مقطع کارشناسی ارشد : " خدیجه شعر باف " – تلفن : 85692500

کارشناس آموزش رشته صنایع دستی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : " فرشته کزازی" – تلفن : 85692504

کارشناس آموزش رشته طراحی صنعتی مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد : " منیره وکیلی " تلفن : 85692508

کارشناس آموزش رشته طراحی پارچه ولباس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد: " زهرا نظری" تلفن :85692532

کارشناس آموزش رشته نقاشی م