..:: اساتید » گروه پژوهش هنر ::..
سه شنبه 06 تير 1396
اعضا هیات علمی گروه پژوهش هنر

 

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه کاتب
رشته تحصیلی : معماری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503
لیسانس :  معماری داخلی
فوق لیسانس : معماری
دکتری : معماری

آدرس پست الکترونیکی : f.kateb@alzahra.ac.ir

 رزومه فارسی: PDF  


رزومه انگلیسی  کلیک کنید 

 

 

نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم دادور
رشته تحصیلی : باستان شناسی
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : استاد تمام
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503
لیسانس :  باستان شناسی
فوق لیسانس : باستان شناسی
دکتری : تاریخ تمدن

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی :  PDF

رزومه انگلیسی : PDFنام و نام خانوادگی : زهرا رهبرنیا
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503
لیسانس :  ارتباط تصویری
فوق لیسانس : تصویر سازی
دکتری : پژوهش هنر

آدرس پست الکترونیکی : z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
 آدرس وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/rahbarnia/

رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی : PDF


 

نام و نام خانوادگی : اشرف موسوی لر
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692503
شماره تلفن داخلی :2503
لیسانس :  ارتباط تصویری
فوق لیسانس : ارتباط تصویری
دکتری : پژوهش هنر

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی : PDF


رزومه انگلیسی : PDF