..:: دانشجویان » دفاعیه های دانشجویی ::..
جمعه 08 ارديبهشت 1396
New Page 1
 تالیفات و مقالات اساتید 
 افتخارات دانشکده  
 تازه های علمی و هنری دانشکده
 گالری تصاویر 
کتابخانه هنر
آرشیو اخبار
نشریات دانشکده
فرم ها و آئین نامه ها
زمان دفاعیه ها
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
 اطلاعات دانشکده هنر  
 سوالات متداول
 نقشه سایت 
منشور اخلاقی

تاریخ دفاعیه دانشجویی

 


جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم نغمه حسین قزوینی  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)، خانم دکتر دانشگر(استاد داور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر هنری­مهر­ (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:29/1/96                   ساعت 14:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم مریم کشمیری  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر پاکزاد (استاد داور)، خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، آقای دکتر رضا افهمی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:29/1/96                   ساعت 10:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم ملیحه ایمانیان دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر حسامی(استاد راهنما)،آقای دکتر دادور (استاد مشاور)، آقای دکتر خشایار قاضی­زاده( استاد مشاور)،  خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، آقای دکتر علی اصغر شیرازی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان: 29/1/96                   ساعت 8:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پیشنهاده­ی پژوهشی خانم نازنین کریمی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما)،آقای دکتر فرزان سجودی(استاد مشاور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور)، خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، آقای دکتر عباس نامجو (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:28/1/96                   ساعت 14:00

مکان: اتاق سمینار

 
 جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم مریم شفیعی  دانشجو کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 

خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر شاهرودی (استاد داورخارجی)، سرکار خانم دکتر پاکزاد ( استاد داورداخلی و ناظر) 

 

زمان: 15/12/95           ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم پینکی چادها  دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 
 
سرکار خانم دکتر دانشگر(استاد راهنما)،سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد راهنما) آقای دکتر دادور( استاد مشاور)،  سرکار خانم دکتر کاتب ( استاد داور )، سرکار خانم (دکتر رهبرنیا)، آقای دکتر حاتم (استاد داور خارجی)، سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان: 14/12/95   ساعت 15:00

مکان: اتاق سمینار
 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی ­خانم  بهاره غیاثی اصل دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، سرکارخانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، سرکارخانم محدث (استاد مشاور)،آقای دکتر اسدی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 14/11/95 ساعت 12:00-10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  نیلوفر اسلامی­ حقیقت دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، خانم دکتر مسعودی امین(استاد مشاور)، آقای دکترحسن­پور(استاد داور) و خانم دکتر معنوی­راد ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 13/11/95 ساعت 12:00-10:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی­ خانم­  فاطمه عاصمه دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی پارچه و لباس
 

سرکار خانم دکتر طالب پور (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر مونسی سرخه ( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر خطایی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 13/11/95 ساعت 12:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان نامه­ ی ­خانم­  نرجس قاسمی کاکرودی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر جمال عرب زاده (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00-08:00

مکان: آمفی تئاتر 
 
در جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم زهرا سلطانی  دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته پژوهش هنر
 

سرکار خانم دکتر موسوی­لر  (استاد راهنما)،سرکار خانم دکتر پاکزاد (استاد راهنما)،خانم دکتر هنری­مهر( استاد داور)، سرکار خانم دکترکاتب ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00

مکان: اتاق سمینار

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی­ خانم­  نرجس قاسمی کاکرودی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته  نقاشی  
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر جمال عرب زاده (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 12/11/95 ساعت 10:00-08:00

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم­ زهرا امانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،  خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن پور( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 11/11/95 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­  شکوفه حسنی­موسی­ آبادی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

سرکار خانم دکتر پاکزاد (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر پنجه باشی      ( استاد مشاور)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور) و سرکار خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 10/11/95 ساعت 11:00-09:30

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی­ خانم­  فریال سادات موسوی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

خانم دکتر شادقزوینی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر هنری­مهر (استاد داور) و سرکار خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 10/11/95 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم­ حمیده صفایی عرشی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

جناب آقای دکتر حسامی (استادراهنما)، جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، سرکار خانم دکتر هنری مهر  (استاد داور) و خانم دکتر محمدی وکیل (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 04/11/95 ساعت 12:30-11:00

مکان: آمفی تئاتر 
 
جلسه دفاع از پایان­نام ه­ ی­خانم­ المیرا لکی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته نقاشی 
 

جناب آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، خانم دکتر محمدی وکیل (استاد مشاور)،  سرکار خانم دکتر هنری مهر (استاد داور) و خانم دکتر پاکزاد (استاد داور و ناظر)

 

زمان: 04/11/95 ساعت 11:00-10:00

مکان: آمفی تئاتر 

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه ­ی خانم­ طیبه مهاجر دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته صنایع­ دستی 
 

سرکار خانم دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور)، سرکار خانم قاسمی( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 04/11/95 ساعت 12-10

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
جلسه دفاع از پایان­ نامه ­ی خانم­ غزاله سیفی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته صنایع ­دستی 
 

سرکار خانم دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم رحمان­پور (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور)، سرکار خانم قاسمی( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 04/11/95 ساعت 15-13

مکان: سالن دکتر مظاهری
 
 جلسه دفاع از پایان­ نامه­ ی خانم لیلا سودبخش­ طالقانی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته پژوهش هنر 

سرکار خانم دکتر کاتب (استاد راهنما)، آقای دکتررضا افهمی( استاد داور)، سرکار خانم دکتر فربود ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 2/11/95 ساعت 8:30

مکان: اتاق سمینار

 
جلســـه دفاع از پایان ­نامه خانم  مینا طلایی دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما) ، آقای دکتر غلامعلی حاتم (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور) ، آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  شنبه 2/11/95   ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دکتری دانشکده هنر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی خانم­  مینا مختارزاده دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)،آقای کتابی (استاد مشاور)، آقای دکتر صفار دزفولی( استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی فرد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 29/10/95 ساعت 12-10

مکان: سالن دکترا

 
جلسه دفاع از پایان­نامه­ ی خانم­  حنانه قاسمی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته طراحی صنعتی 
 

سرکار خانم دکتر شکری (استاد راهنما)، آقای دکتر صفار دزفولی( استاد داور)، جناب آقای دکتر ندایی فرد ( استاد داور و ناظر) 

 

زمان: 29/10/95 ساعت 10:00-8:00

مکان: سالن دکترا

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه­ ی­ خانم  الهام میرزاحسینی دانشجوي کارشناسي ­ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر منعنوی­ راد (استاد راهنما)،آقای دکترحسن­پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/10/95 ساعت 10:00-8:30

مکان: آمفی تئاتر

 
جلسه دفاع از پایان ­نامه خانم  زهرا توتونچی دانشجوي کارشناسي­ ارشد رشته ارتباط تصویری 
 

سرکارخانم دکتر معنوی­راد (استاد راهنما)، خانم دکتر مسعودی امین ( استاد مشاور) آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر ( استاد داور و ناظر)

 

زمان: مورخ 27/10/95 ساعت 11:30-10:00

مکان: آمفی تئاتر
 
جلســـه دفاع از پایان­نامه خانم پونه عبدالکریم زاده دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 
خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما) ، آقای دکتر غلامعلی حاتم (استاد مشاور)، خانم دکتر شاد قزوینی(استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور) ، آقای دکتر محمود طاووسی (استاد داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)
 

زمان:  دوشنبه   20/10/95    ساعت : 10:00

مکان: آمفی تئاتر دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پایان­نامه خانم آزاده شاهمیری دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

آقای دکتر دادور (استاد راهنما) ، آقای دکتر فرزان سجودی (استاد مشاور)، خانم دکتر نغمه ثمینی (استاد مشاور)، خانم دکتر کاتب(استاد داور)، خانم دکتر دانشگر (استاد داور) ، خانم دکتر فریندخت زاهدی (داور خارجی)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  دوشنبه   6/10/96  ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم نگار زجاجی دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

خانم دکتر طالب­پور (استاد راهنما) ، خانم دکتر فربود (استاد داور)، آقای دکتر ندایی­فرد (استاد داور) ، آقای دکتر افهمی (استاد داور)، آقای دکتر رفیعیان (استاد مشاور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  یکشنبه   2/8/95              ساعت : 15:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر

 
جلســـه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم فاطمه زهتاب دانشجوی دکتری رشتــــه پژوهش هنـــر 
 

آقای دکتر حسامی (استاد راهنما) ، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور) ، آقای دکتر کشمیرشکن (استاد داور)، خانم دکتر پاکزاد (استاد ناظر)

 

زمان:  دوشنبه  12/7/95              ساعت : 10:00

مکان: اتاق سمینار دانشکده هنر