..:: اساتید » گروه ارتباط تصويري ::..
سه شنبه 06 تير 1396
  
اعضا هیات علمی گروه ارتباط تصویری

 

نام و نام خانوادگی : فهیمه دانشگر
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس :  گرافیک
فوق لیسانس : ارتباط دیداری
دکتری : پژوهش هنر
 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی : عفت السادات افضل طوسی
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس :ارتباط تصویری  
فوق لیسانس :ارتباط تصویری 
دکتری : طراحی و هنر
 


 :PDF رزومه فارسی 

  رزومه انگلیسی "PDF

      آثار هنری

 

نام و نام خانوادگی : محبوبه محدث مداری
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس :  ارتباط تصویری
فوق لیسانس : ارتباط تصویری
دکتری :


 رزومه فارسی  PDF

رزومه انگلیسی : PDF

 

 
نام و نام خانوادگی : میترا معنوی راد
رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
مدرك تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس : ارتباط تصویری 
فوق لیسانس : ارتباط تصویری
دکتری : پژوهش هنر

آدرس پست الکترونیکی :

رزومه فارسی: PDF


رزومه انگلیسی : PDF

 
نام و نام خانوادگی : مسعودی امین
رشته تحصیلی :ارتباط تصویری  
مدرك تحصیلی :دکتری
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692506
شماره تلفن داخلی :2525
لیسانس :  ارتباط تصویری 
فوق لیسانس : ارتباط تصویری 
دکتری : پژوهش هنر
آدرس پست الکترونیکی :
z.masoudi@mail.com
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 
نام و نام خانوادگی : هاجر سلیمی نمین
رشته تحصیلی :ارتباط تصویری 
مدرك تحصیلی :
فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس : ارتباط تصویری 
فوق لیسانس : تصویر سازی
دکتری :
آدرس پست الکترونیکی :

 رزومه  : PDF 

رزمه انگلیسی: PDF

وب سایت :

www.hajarsalimi.ir 

نام و نام خانوادگی  :فرشته دیانت 
رشته تحصیلی : عکاسی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
شماره تلفن مستقیم :85692747
شماره تلفن داخلی :2747
لیسانس : عکاسی 
فوق لیسانس : عکاسی
 
رزومه فارسی PDF
رزومه انگلیسی PDF