..:: اساتید » گروه نقاشي ::..
سه شنبه 06 تير 1396
  
اعضا هیات علمی گروه نقاشی

 

نام و نام خانوادگی : منصور حسامی

رشته تحصیلی : نقاشی

مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

m.hessami@alzahra.ac.ir


 لیسانس : نقاشی  

فوق لیسانس : نقاشی
دکتری : هنرهای تجسمی 

PDF : رزومه فارسی 

CV : PDF

گالری آثار : 

نام و نام خانوادگی : زهرا پاکزاد 
مدرك تحصیلی : دکتری 
مرتبه علمی : استاد یار 
شماره تلفن مستقیم : 88035801
شماره تلفن داخلی : 2525
آدرس سایت  : www.zahrapakzad.com

لیسانس : نقاشی  
فوق لیسانس : نقاشی
دکتری : پژوهش هنر

گالری آثار :


    رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی : PDF

نام ونام خانوادگی :دکتر پریسا شاد قزوینی

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : دانشیار

شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

 لیسانس : نقاشی
فوق لیسانس : نقاشی  
دکتری : فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی

رزومه فارسی :PDF

رزومه انگلیسی :PDF 

گالری آثار : 

 

 نام و نام خانوادگی :دکتر داریوش فرد دهکردی

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

 لیسانس : نقاشی
فوق لیسانس : نقاشی  
دکتری : هنرهای تجسمی 

  برای مشاهده رزومه کاملرزومه  کلیک نمایید

نام و نام خانوادگی : دکتر الهه پنجه باشی

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

 لیسانس : نقاشی
فوق لیسانس : نقاشی  
دکتری : پژوهش هنر 

  رزومه فارسی : PDF

رزومه انگلیسی : PDF

 

 


نام و نام خانوادگی : دکتر مینا محمدی وکیل

رشته تحصیلی : نقاشی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 85692513
شماره تلفن داخلی : 2513
آدرس پست الکترونیکی

minavakil@gmail.com 

 لیسانس : نقاشی
 فوق لیسانس : نقاشی  / پژوهش هنر
دکتری : پژوهش هنر

رزومه  فارسی: PDF

رزومه انگلیسی :PDF 

 

 

نام و نام خانوادگی : شهزاد صالحی پور 
رشته تحصیلی : صنایع دستی 
مدرك تحصیلی :
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
آدرس پست الکترونیکی :
لیسانس :  
فوق لیسانس :برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 
نام و نام خانوادگی : شهزاد صالحی پور 
رشته تحصیلی : صنایع دستی 
مدرك تحصیلی :
مرتبه علمی : مربی 
شماره تلفن مستقیم :85692509
شماره تلفن داخلی :2509
آدرس پست الکترونیکی :
لیسانس :  
فوق لیسانس :برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.