..:: گروه هاي آموزشي » گروه صنايع دستي » معرفي گروه صنایع دستی ::..
جمعه 08 ارديبهشت 1396
  
گروه صنایع دستیگروه صنایع دستی

مدیر گروه : خانم  ناهید رحمانپور 

کارشناس آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  : خانم فرشته کزازی - تلفن داخلی 85692500

کارشناس کارگاه : آقای کیوان نبی پور 

تلفن تماس گروه صنایع دستی : تلفن داخلی  2509 - 85692509 


 

 

کارگاه های صنایع دستی