۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
اخبار دفاعيه ها
 
 
 برنامه دفاعیه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک گروه های آموزشی هر رشته ( برای دسترسی به محتوای خبر بروی هر رشته کلیک نمایید )
   
 
 برنامه های دفاعیه دانشجویان سال 98
 
 
 نام دانشجو اساتید راهنمازمان و مکان دفاعیه 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
برنامه های دفاعیه دانشجویان تا پایان آبان 97 

نام داشجو وعنوان رشته تحصیلی

اساتید راهنما و داور

زمان , مکان

 جلسه دفاع از پایان¬نامه خانم نغمه حسین قزوینی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر  آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)، خانم دکتر موسوی¬لر(استاد داور)، خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور)، آقای دکتر سلطان کاشفی (داور خارجی)، خانم دکتر طالب¬پور (استاد ناظر) 

زمان:  شنبه 26/8/97    ساعت: 13:00

مکان:  اتاق دکتری

 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم نگار آزادبخت کارشناسی¬ارشد رشته صنایع¬دستی سرکار خانم دکترموسوی¬خامنه (استاد راهنما)، خانم دکتر حسن پور(استاد مشاور)، آقای دکتر افهمی( استاد داور) و خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر)  زمان: 31/06/97 ساعت 13-15
مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم ریحانه عنقایی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری خانم دکتر مسعودی امین(استاد راهنما)، خانم محدث (استاد مشاور)، خانم دکتر مقبلی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 27/06/97 ساعت 20:30-19:00
مکان: سایت 4
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم آزاده حافظی¬بیرگانی دانشجوی کارشناسی-ارشد رشته طراحی صنعتی  سرکار خانم دکتر شکری(استاد راهنما)، سرکار خانم اله دادی (استاد مشاور)، آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 26/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ عصمت واحدی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر پاکزاد و دکتر پنجه باشی (استاد راهنما) ، خانم نادری (استاد مشاور)، آقای دکتر جلالی (استاد داور) و خانم دکتر محمدی وکیل (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 17-15
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم الناز لطیف پور دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، خانم سلیمی نمین (استاد مشاور)، آقای دکتر خزایی(استاد داور) و خانم دکتر دانشگر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 12:00-10:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم فاطمه عبادی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری   خانم دکتر دانشگر(استاد راهنما)، خانم دکتر معنوی راد (استاد مشاور)، آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر افضل طوسی (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 20:30-19:00
مکان: سایت 4
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم شیدا حاجیوند دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  آقای دکتر ندایی فرد و خانم دکتر شکری (استاد راهنما)،خانم هنربخش (استاد مشاور)، خانم دکتر مقدم (استاد داور) و جناب آقای سلیمانی دکتر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 17:00-15:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم آزاده رحمانی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری خانم دکتر معنوی راد (استاد راهنما)، خانم محدث(استاد مشاور)، آقای دکتر خزایی (استاد داور) و خانم دکتر مسعودی امین (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 15:00-17:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم ماجده جوادی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری   خانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، خانم دیانت(استاد مشاور)، آقای دکتر خزایی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 19:00-17:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم مرجان مهرابی کوشکی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  استاد ارجمندآقای دکتر ندایی فرد (استاد راهنما)، خانم دکتر مقدم (استاد داور) و جناب آقای سلیمانی دکتر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 13:00-15:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ فرزانه اعرابی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر شاد قزوینی و خانم دکتر پنجه باشی(استاد راهنما) ، آقای دکتر جلالی (استاد داور) و خانم صالحی پور (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 19-17
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ زینب عثمان دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  سرکار خانم دکتر فربود و دکتر مونسی سرخه (استادراهنما)، جناب آقای دکتر افهمی(استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب¬پور (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 17-15
مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم سحر پیرمرادی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر معنوی راد (استاد راهنما)، خانم دیانت(استاد مشاور)، آقای دکتر خزایی (استاد داور) و خانم دکتر مسعودی امین (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 15:00-13:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ ازاده حاجی سلیمی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  آقای دکتر حسامی و دکتر فرد دهکردی (استاد راهنما)،آقای دکتر جلالی (استاد داور) و خانم صالحی پور (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 15-13
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ لیلا اسکندری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر محمدی وکیل (استاد راهنما) ، آقای دکتر حسامی و دکتر فرد دهکردی(استاد مشاور)، آقای دکتر جلالی (استاد داور) و خانم دکتر شادقزوینی (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 12-10
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ سمیه فروغی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی خانم دکتر پنجه باشی(استاد راهنما) ، آقای دکتر جلالی (استاد داور) و خانم دکتر محمدی وکیل (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 10-08
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ صفورا مرادیان دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر محمدی وکیل و دکتر پاکزاد(استاد راهنما) ، آقای دکتر حسامی (استاد مشاور)، آقای دکتر جلالی (استاد داور) و خانم دکترپنجه باشی (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 17-15
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم شیدا حاجیوند دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  آقای دکتر ندایی فرد و خانم دکتر شکری (استاد راهنما)،خانم هنربخش (استاد مشاور)، خانم دکتر مقدم (استاد داور) و جناب آقای سلیمانی دکتر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 17:00-15:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ مجد عبدالحنان دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  سرکار خانم دکتر طالب¬پور (استادراهنما)، خانم دکتر مونسی (استاد راهنما)، جناب آقای افهمی(استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر) زمان: 31/06/97 ساعت 12-10
مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم مهسا سرحدی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری   خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، خانم سلیمی نمین(استاد مشاور)، آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 15:00-13:00
مکان: سایت
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم نرگس غرویان دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، آقای دکتر خزایی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم سیده حمیده علوی نیاکی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، خانم سلیمی نمین(استاد مشاور)، آقای دکتر حسن پور (استاد داور) و خانم دکتر افضل طوسی (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: سایت
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم مهدیه امیرخانی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  آقای دکتر ندایی فرد (استاد راهنما)،خانم هنربخش (استاد مشاور)، آقای دکتر اژدری (استاد داور) و جناب آقای سلیمانی دکتر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 10:00-12:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ آناهیتا یونسی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر پاکزاد (استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم دکتر شادقزوینی(استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 13-11
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم مینا سامی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی خانم دکتر شکری (استاد راهنما)، آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 26/06/97 ساعت 12:00-10:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم ریحانه مشهدی نقی دانشجوی کارشناسی-ارشد رشته طراحی صنعتی  آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)،خانم اله دادی (استاد مشاور)، آقای دکتر صادق نایینی (استاد داور) و جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 27/06/97 ساعت 17:00-15:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم نگین بزرگ نژادکلاگر دانشجوی کارشناسی-ارشد رشته طراحی صنعتی  ارجمندآقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)،خانم اله دادی (استاد مشاور)، آقای دکتر اژدری (استاد داور) و جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 31/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ سمیه رحیمی¬تبار دانشجوی کارشناسی-ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  سرکار خانم دکتر فربود (استادراهنما)، آقای دکتر باقرزاده (استاد راهنما)، آقای دکتر پیوندی(استاد مشاور)، جناب آقای دکترکشاورز افشار(استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب¬پور (استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 13-11
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم نگین غفاری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)،خانم اله دادی (استاد مشاور)، آقای دکتر صادق نایینی (استاد داور) و جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 27/06/97 ساعت 19:00-17:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم زهرا شیرکوند دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر معنوی راد و خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، خانم دکتر مقبلی (استاد داور) و خانم دکتر مسعودی امین (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 26/06/97 ساعت 12:00-10:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم آزاده جعفری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری   خانم دکتر مسعودی امین (استاد راهنما)، خانم دیانت (استاد مشاور)، خانم دکتر مقبلی (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 27/06/97 ساعت 15:00-13:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم زهرا حقیقت دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  خانم دکتر شکری (استاد راهنما)، سرکار خانم دکتر فرزام (استاد مشاور)، آقای دکتر حجتی امامی (استاد داور) و جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 26/06/97 ساعت 15:00-17:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ نوشین دهملاییان دانشجوی کارشناسی-ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  سرکار خانم دکتر فربود (استادراهنما)، خانم دکتر داوری(استاد مشاور)، جناب آقای دکترافهمی(استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب¬پور (استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 19-17
مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم ثمینا خزایلی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد راهنما)، سرکار هنربخش (استاد مشاور)، آقای دکتر حجتی امامی (استاد داور) و خانم دکتر شکری (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 26/06/97 ساعت 19:00-17:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ زیبا پاکار دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی آقای دکتر فرددهکردی (استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم صالحی پور(استاد داور و ناظر) زمان: 25/06/97 ساعت 17-15
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ الهام عظیمی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر شادقزوینی(استادراهنما)، خانم دکتر پاکزاد( استاد مشاور)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و آقای دکتر فرددهکردی(استاد داور و ناظر) زمان: 25/06/97 ساعت 12-10
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ راضیه شریفی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکترمحمدی وکیل و دکتر پنجه باشی(استادراهنما)، آقای دکتر حسامی( استاد مشاور)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم دکتر پاکزاد (استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 17-15
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ شیوا فاتحی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی خانم دکتر پاکزاد و خانم دکتر پنجه باشی (استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و آقای دکتر حسامی(استاد داور و ناظر) زمان: 27/06/97 ساعت 13-15
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ سارا غلامی مندلی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر پاکزاد و خانم دکتر پنجه باشی (استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم دکتر شادقزوینی(استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 10-08
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ ثریا احتشامی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  سرکار خانم دکتر طالب¬پور (استادراهنما)، آقای دکتر افهمی (استاد مشاور)، جناب آقای دکتر کشاورز افشار(استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 15-13
مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ شیما زارعی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر) زمان: 27/06/97 ساعت 19-17
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم فائزه جواهری دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر  خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر دانشگر(استاد داور)، آقای دکتر حسامی (استاد داور)، آقای دکتر جلال الدین سلطان کاشفی (داور خارجی)، خانم دکتر طالب¬پور (استاد ناظر) زمان: یکشنبه 25/6/97 ساعت: 13:00
مکان: اتاق دکتری
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم بهاره سرگزی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر معنوی راد و خانم دکتر دانشگر (استاد راهنما)، آقای دکتر دادور (استاد مشاور)، خانم دکتر مقبلی (استاد داور) و خانم دکتر افضل طوسی (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 27/06/97 ساعت 10:00-08:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم معصومه شیری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری   خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، خانم دکتر مقبلی (استاد داور) و خانم دکتر معنوی راد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 26/06/97 ساعت 17:00-15:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ سحر کاکاوند دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر پنجه باشی(استادراهنما)، آقای دکتر سلطان کاشفی (استاد داور) و آقای دکترفرد دهکردی(استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 13-11
مکان: طراحی 2
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ صهباء حسینی نیا دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  آقای دکتر فرد دهکردی (استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم دکتر پنجه باشی (استاد داور و ناظر) زمان: 25/06/97 ساعت 15-13
مکان: سایت تخصصی
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم مینا ابومعاش¬زاده دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)،آقای دکتر صادق نایینی (استاد داور) و جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 27/06/97 ساعت 15:00-13:00
مکان: آمفی تئاتر
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ مهسا قهرمانی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  آقای دکتر فرد دهکردی(استادراهنما)، آقای دکتر معمارزاده (استاد داور) و خانم دکتر محمدی وکیل(استاد داور و ناظر) زمان: 27/06/97 ساعت 10-08
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ ریحانه رضوانی منش دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  سرکار خانم دکتر طالب پور (استادراهنما)، آقای دکتر افهمی(استاد مشاور)، جناب آقای دکتر کشاورز افشار (استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر) زمان: 26/06/97 ساعت 17-15
مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم فرزانه فلاحی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)، خانم دکتر دانشگر(استاد داور)، خانم دکتر معنوی راد (استاد داور)، آقای دکتر سید محمد فدوی (داور خارجی)، خانم دکتر مینا محمدی وکیل (استاد ناظر) زمان: سه شنبه 27/6/97 ساعت: 9:00
مکان: اتاق دکتری
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ محجوب باصری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  آقای¬دکترحسامی(استادراهنما)، خانم دکتر هنری مهر (استاد داور) و آقای دکتر فرد دهکردی (استاد داور و ناظر) زمان: 27/04/97 ساعت 10-8
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ زینب برون دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  خانم دکتر شادقزوینی(استادراهنما)، (استادراهنما)، خانم دکتر هنری-مهر (استاد داور) و خانم دکترمحمدی وکیل (استاد داور و ناظر) زمان: 27/04/97 ساعت 12-10
مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم فاطمه مرادی سیرچی دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر  خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، خانم دکتر طالب¬پور (استاد داور)، خانم دکتر فربود (استاد داور)، آقای دکتر سلطان کاشفی (داور خارجی)، خانم دکتر مینا محمدی وکیل (استاد ناظر) زمان: یکشنبه 24/4/97 ساعت: 14:00
مکان: اتاق دکتری
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم شهره فضل وزیری کارشناسی¬ارشد رشته صنایع¬دستی  سرکار خانم دکتر سهرابی(استاد راهنما)، خانم رحمانپور(استاد مشاور)، آقای دکتر نامورمطلق ( استاد داور) و خانم شجاع نوری (استاد داور و ناظر)  زمان: 26/04/97 ساعت 12-10
مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم عاطفه پارسامهر کارشناسی¬ارشد رشته صنایع¬دستی  سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)، خانم رحمانپور(استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورزافشار ( استاد داور) و خانم دکتر محمدزاده (استاد داور و ناظر)  زمان: 26/04/97 ساعت 19-17
مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم فرناز آقاسیدکاظم هراتیکارشناسی¬ارشد رشته صنایع¬دستی  سرکار خانم دکتر سهرابی و دکتر موسوی خامنه (استاد راهنما)، خانم قاسمی (استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورزافشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن پور (استاد داور و ناظر)  زمان: 26/04/97 ساعت 15-13
مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم اعظم محمدی کارشناسی¬ارشد رشته صنایع¬دستی سرکار خانم دکترموسوی¬خامنه (استاد راهنما)، خانم قاسمی(استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورزافشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن-پور (استاد داور و ناظر)  زمان: 26/04/97 ساعت 17-15
مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم الهه تیموری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، آقای دکتر حسن¬پور (استاد داور) و خانم دکتر دانشگر (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 23/04/97 ساعت 15:00-13:00
مکان: شورای دکترا
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ راضیه رضانیا دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  خانم دکتر طالب پور (استادراهنما)، آقای دکتر باقرزاده (استاد مشاور)، جناب آقای دکتر افهمی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر فربود (استاد داور و ناظر) زمان: 25/04/97 ساعت 10-08 مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ نازنین زادمهر دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته نقاشی  دکتر زهرا پاکزاد (استادراهنما)، خانم دکترمحمدی وکیل (استادراهنما)، خانم دکتر هنری مهر (استاد داور) و آقای دکتر فرد دهکردی (استاد داور و ناظر) زمان: 25/04/97 ساعت 12-10 مکان: طراحی 1
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم عارفه عابدی رفنی کارشناسی¬ارشد رشته صنایع¬دستی سرکار خانم دکترموسوی خامنه، خانم دکتر حسن پور(استاد مشاور)، آقای دکتر سلطان کاشفی ( استاد داور) و خانم قاسمی (استاد داور و ناظر)  زمان: 26/04/97 ساعت 12-10 مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا رستخیز دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر خانم دکترافضل طوسی (استاد راهنما)، خانم دکتر طالب¬پور (استاد داور)، خانم دکتر رهبرنیا (استاد داور)، آقای دکترسلطان کاشفی (داور خارجی)، خانم دکتر مریم مونسی سرخه(استاد ناظر) زمان: یکشنبه 24/4/97 ساعت: 11:00
 جلسه دفاع از پایان نامه ی خانم سحر محمودزاده کارشناسی ارشد رشته صنایع¬دستی خانم دکترسهرابی، خانم رحمانپور(استاد مشاور)، آقای دکتر نامور مطلق ( استاد داور) و خانم دکتر موسوی خامنه (استاد داور و ناظر)  زمان: 19/04/97 ساعت 12-10 مکان: تئوری 11
 جلسه دفاع از پایان نامه ی خانم فائزه سالاری کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی  خانم دکترسهرابی، خانم شجاع نوری(استاد مشاور)، آقای دکتر نامور مطلق ( استاد داور) و خانم دکتر موسوی خامنه (استاد داور و ناظر)  زمان: 19/04/97 ساعت 10-08 مکان: اتاق دکترا
 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم کشمیری دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر  خانم دکتر رهبرنیا (استاد راهنما)، خانم دکتر کاتب (استاد داور)، خانم دکتر شاد قزوینی (استاد داور)، آقای دکتر حسنوند (داور خارجی)، خانم دکتر طالب¬پور (استاد ناظر) زمان: شنبه 16/4/97 ساعت: 13:00 مکان: اتاق دکتری
 جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم آمنه منافی تبار دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر استاد راهنما خانم دکتر کاتب - اقای دکتر حسامی - خانم دکتر موسوی لر -خانم دکتر رهبرنیا -اقای دکتر حاتم - خانم دکتر مونسی  303/79 ساعت 10 تئوری ده
 جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی خانم محبوبه طاهری دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر استاد راهنما خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی از ساعت 13 تا 15 مورخ 25/02/97 تئوری ده
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم¬ زینب¬السادات خطیبی طباطبایی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی پارچه و لباس  خانم دکتر فربود(استادراهنما)، خانم محمدی (استاد مشاور)، جناب آقای دکتر افهمی (استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب پور (استاد داور و ناظر) زمان: 24/11/96 ساعت 16:00-14:00 مکان: اتاق سمینار
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی خانم ¬عارفه فدایی کارشناسی¬ارشد رشته صنایع-دستی سرکار خانم دکترسهرابی، خانم رحمن¬پور(استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن¬پور (استاد داور و ناظر)  زمان: 16/11/96 ساعت 12-10 مکان: تئوری 10
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم فاطمه خسروی جلودار دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر معنوی¬راد (استاد راهنما)، آقای دکتر حسن¬پور (استاد داور) و خانم دکتر افضل طوسی (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 15/11/96 ساعت 10:00-08:00 مکان: سالن دکتر مظاهری
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم فریبا عالی دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری  خانم دکتر افضل طوسی (استاد راهنما)، آقای دکتر حسن¬پور (استاد داور) و خانم دکتر معنوی¬راد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 15/11/96 ساعت 12:00-10:00 مکان: سالن دکتر مظاهری
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم سوده مجیدپور دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته طراحی صنعتی  ارجمند جناب آقای دکتر ندایی فرد (استاد راهنما)، سرکار هنربخش (استاد مشاور)، آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر سلیمانی (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 16/11/96 ساعت 12:00-10:00 مکان: سالن دکتر مظاهری
 جلسه دفاع از پایان¬نامه¬ی¬خانم حدیثه ناطقی رستمی دانشجوی کارشناسی-ارشد رشته طراحی صنعتی  جناب آقای دکتر سلیمانی (استاد راهنما)، سرکار هنربخش (استاد مشاور)، آقای دکتر صفار دزفولی (استاد داور) و آقای دکتر ندایی فرد (استاد داور و ناظر) زمان: مورخ 16/11/96 ساعت 10:00-08:00 مکان: سالن دکتر مظاهری
 جلسه دفاع از پایان نامه ی خانم عارفه فدایی کارشناسی ارشد رشته صنایع-دستی  سرکار خانم دکترسهرابی، خانم رحمن¬پور(استاد مشاور)، آقای دکتر کشاورز افشار ( استاد داور) و خانم دکتر حسن¬پور (استاد داور و ناظر)  زمان: 09/11/96 ساعت 12-10 مکان: تئوری 10

خانم مهسا مکی علمداری دانشجوی کارشناسی¬ارشد رشته ارتباط تصویری

خانم دکتر مسعودی¬امین (استاد راهنما)، خانم دیانت (استاد مشاور)، خانم دکتر مقبلی(استاد داور) و خانم دکتر افضل طوسی (استاد داور و ناظر)

13/09/96

ساعت 10:00-08:00

سایت شماره 2

شهرزاد مظاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس

سرکار خانم دکتر فربود(استادراهنما)، جناب آقای پیام فروتن یکتا (استاد مشاور)، خانم قاسمیان (استاد داور) و سرکار خانم دکتر طالب پور (استاد داور و ناظر)

30/08/96

ساعت 10:00-08:00

اتاق کنفرانس

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/18
تعداد بازدید:
4184
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.